דלגו לתוכן הראשי.

תנאים והתניות

הדפסת כל המקטעים

המונחים "אנחנו", "שלנו" , "החברה" ו- "Hotels.comמתייחסים ל-Hotels.com, L.P.שותפות מוגבלת מטקסס שמשרדיה הרשומים מצויים בכתובת 5400 LBJ Freeway, Suite 500, Dallas, Texas 75240,; וכן לגורמים הקשורים אליה ו/או הספקים שלה ושלהם("Hotels.com") , ואילו המונח "אתה" מתייחס לאדם היוצר חשבון אצלנו ו/או ללקוח המבצע הזמנה ישירות דרך האתר שלנו, או בצורה עקיפה דרך אחד הגורמים הקשורים אלינו, שבאמצעותם אנחנו מספקים שירותים. השימוש באתר אינטרנט זה מוצע לך ומותנה בקבלת התנאים, ההתניות וההודעות הנזכרות להלן ללא שינויים, לפי נוסחם בעת ביצוע ההזמנה. כל שימוש שנעשה על-ידך בחשבון שלך, וכן שימוש שנעשה על-ידינו במידע הקשור לחשבון שלך יחד עם הזמנות שבוצעו על-ידך דרכינו, כפופים לתנאים, להתניות ולהודעות שלהלן. כל שימוש שנעשה על-ידך באתר אינטרנט זה מהווה הסכמה מצדך לכל התנאים, ההתניות וההודעות המופיעות להלן. אם אינך מסכים לתנאים והתניות אלה, אינך רשאי להשתמש באתר אינטרנט זה. חברתHotels.com רשאית להרחיב את תחולת ההסדרים שבהסכם זה לטובת הגורמים הקשורים אליה, המציעים שירותי נסיעות מקוונים תחת השם Hotels.com בבריטניה.

הגבלה לשימוש אישי ובלתי מסחרי

אתר אינטרנט זה מיועד לשימושך האישי והבלתי מסחרי. התוכן והמידע שבאתר אינטרנט זה (כולל, בין היתר, מחירים וזמינות של שירותי נסיעות), וכן התשתית המשמשת לספק תוכן ומידע אלה, הינם רכושה של Hotels.com או הספקים שלה. לפיכך ובהתאם לזאת, כתנאי לשימוש באתר אינטרנט זה, אתה מסכים שלא להשתמש באתר זה ובתוכן ובמידע שבו למטרות מסחריות כלשהן או למטרות כלשהן שאינן אישיות (באופן ישיר או עקיף). בעוד שהנך רשאי להכין מספר עותקים מוגבל של לוח זמני הנסיעה שלך )ומסמכים קשורים) לצורכי נסיעה או שירותים שנרכשו דרך אתר אינטרנט זה, אתה מסכים שלא לשנות, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להעניק רישיון, ליצור יצירות נגזרות, להעביר או למכור או למכור מחדש כל מידע, תוכנה, מוצר או שירות כלשהם שהושגו מאתר אינטרנט זה. בנוסף, בין אם יש לך או אין לך מטרה מסחרית, אתה מסכים שלא:

·         לגשת, לנתר או להעתיק תוכן ומידע כלשהם המצויים באתר אינטרנט זה באמצעות כל רובוט, זחל, סורקSpider, Scraper או כל אמצעי אוטומטי אחר או לחלופין הליך ידני כלשהו למטרה כלשהי ללא רשות מפורשת בכתב מ-;Hotels.com, L.P.

·         להפר את המגבלות המנויות בסעיפים המוצגים באתר, האוסרים על שימוש ברובוטים באתר אינטרנט זה או לעקוף אמצעים אחרים שנועדו למנוע או להגביל גישה לאתר אינטרנט זה;

·         לנקוט פעולה כלשהי שתגרום, או שעשויה לגרום, לפי שיקול דעתה של Hotels.comלעומס בלתי סביר או גבוה באופן לא מידתי על התשתית של Hotels.com או;

·         ליצור קישור עמוק לחלק כלשהו באתר אינטרנט זה (כולל, בין היתר, את נתיב הרכישה של שירותי נסיעה ותיירות כלשהם) למטרה כלשהי ללא רשות מפורשת בכתב מ-Hotels.com.

 

הודעות בנושא זכויות יוצרים וסימנים מסחריים

כל התכנים באתר זה בבעלותם של Hotels.com, L.P. : ©2016 ,5400 LBJ Freeway, Suite 500, Dallas, Texas 75240, USA . כל הזכויות שמורות. Hotels.com והסמל של Hotels.com הם סימני מסחר רשומים או סימני מסחר של Hotels.com L.Pשמות מוצרים וחברות אחרים המוזכרים כאן עשויים להיות סימני מסחר של בעליהם בהתאמה.

 

כתב ויתור על חבות

שום דבר בהסכם זה לא יגביל, או ייחשב כמגביל, את החבות שלנו בגין הונאה מצדנו או לפגיעה גופנית או מוות שנגרמו כתוצאה מרשלנות שלנו.

המידע, התוכנות, המוצרים והשירותים המתפרסמים באתר אינטרנט זה עשויים לכלול אי-דיוקים או שגיאות טיפוגרפיות. חשוב להדגיש, כי Hotels.com והגורמים הקשורים אליה אינם מתחייבים לגבי הדיוק, ולא יישאו באחריות בגין אי-דיוקים, בקשר לתמונות של מלונות וספקים אחרים, תיאורי מלונות, שיט, מכוניות ותיאורי מוצרים אחרים ורשימות של שירותי מלון ותיאורי מוצרים אחרים המוצגים באתר אינטרנט זה, כאשר חלק גדול ממידע זה ניתן על-ידי הספקים השונים בהתאמה. דירוגי המלונות המוצגים באתר אינטרנט זה מיועדים לשמש כהנחיה כללית בלבד, ו-Hotels.com והגורמים הקשורים אליה אינם מספקים התחייבות באשר לדיוק של דירוגים אלה. המידע שלהלן משתנה מפעם לפעם. Hotels.comהגורמים הקשורים אליה ו/או הספקים של כל אחד מהם בהתאמה, עשויים לבצע שיפורים או שינויים באתר אינטרנט זה בכל עת.

Hotels.com , הגורמים הקשורים אליה ו/או הספקים של כל אחד מהם בהתאמה אינם כלשהי ערבים לתאימות המידע, התוכנות, המוצרים והשירותים הכלולים באתר אינטרנט זה למטרה כלשהי, וההכללה או הצעה למכירה של מוצרים או שירותים כלשהם באתר אינטרנט זה אינם מהווים תמיכה או המלצה לגבי מוצרים או שירותים אלה מצדHotels.com או הגורמים הקשורים אליה. כל המידע, התוכנות, המוצרים ושירותים הללו מוצעים "כפי שהם" ללא אחריות מסוג כלשהו. Hotels.comהגורמים הקשורים אליה ו/או ספקיהם בהתאמה דוחים בזאת כל אחריות ותנאי בנוגע למידע, תוכנות, מוצרים ושירותים אלה, כולל כל אחריות או תנאי משתמעים בנוגע לסחירות, כשירות למטרה מסוימת, בעלות ואי-הפרה.

ספקי השירותים, המלונות וספקים אחרים המספקים שירותי נסיעות או שירותים אחרים עבור Hotels.com הינם קבלנים עצמאיים והם אינם סוכנים או עובדים של Hotels.com או הגורמים הקשורים אליה. Hotels.comוהגורמים הקשורים אליה אינם אחראיים למעשים, לשגיאות, למחדלים, למצגים, להתחייבויות, לאחריות, להפרות או לרשלנות מצדו של ספק כלשהו, או לכל פגיעה גופנית, מוות, נזק לרכוש או נזק או הוצאה אחרים הנובעים מכךHotels.com והגורמים הקשורים אליה אינם אחראים ולא יספקו כל החזר במקרה של עיכוב, גמר מלאי, שביתה, כוח עליון או גורמים אחרים אשר מעבר לשליטתם הישירה, והם לא יישאו באחריות להוצאות נוספות, מחדלים, עיכובים, ניתוב מחדש או פעולות שנעשו בידי כל ממשלה או רשות.

בשום אופןHotels.comהגורמים הקשורים אליה ו/או הספקים של כל אחד מהם בהתאמה, לא יישאו באחריות נזיקית, או אחרת לתשלום פיצויים בגין נזקים ישירים, עקיפים, עונשים מיוחדים או תוצאה הנובעים או הקשורים בדרך כלשהי לשימוש באתר אינטרנט זה או לעיכוב בשימוש או חוסר יכולת להשתמש באתר אינטרנט זה, או לכל מידע, תוכנה, מוצר ושירות שהושגו דרך אתר אינטרנט זה, או הנובע באופן אחר מהשימוש באתר אינטרנט זה, אם בהתבסס על חוזים, עילות או עוולות נזיקיות, אחריות קפידה או כל דין אחר, גם אםHotels.com , הגורמים הקשורים אליה ו/או ספקיהם בהתאמה קיבלו מידע על האפשרות להיווצרותם של נזקים כאמור. הואיל ובמדינות ובשטחי שיפוט מסוימים הוצאה מהכלל או הגבלה של חבות בנוגע לנזקי תוצאה או מקריים אינה מותרת, ייתכן שההגבלה לעיל לא תחול עליך.

יפוי

אתה מסכים להגן על Hotels.comהגורמים הקשורים אליה ו/או הספקים של כל אחד מהם בהתאמה, וכן הפקידים, המנהלים, העובדים והסוכנים שלהם, ולשפות אותם בכל מקרה של תביעה, הליכים משפטיים, דרישות, החזרות, הפסדים, נזקים, קנסות או עלויות או הוצאות אחרות מסוג כלשהו, כולל, בין היתר, אך לא מוגבל להוצאות משפטיות וחשבונאיות סבירות, שהוגשו:

·         על-ידך או בשמך מעבר לחבות שתוארה לעיל; או

·         על-ידי גורם צד שלישי כתוצאה מאחד מהמקרים הבאים:

הפרה מצדך של הסכם זה או אחד המסמכים המוזכרים בו;

הפרה מצדך של כל חוק או של זכויות גורם צד שלישי; או

השימוש שנעשה על-ידך באתר אינטרנט זה.

איסור על שימוש בלתי חוקי או בלתי מורשה

כתנאי לשימושך באתר זה, הנך מתחייב שלא תעשה שימוש באתר זה לכל מטרה שאינה חוקיות או שאינה מורשית לפי תנאים, התניות והודעות אלה.

קישורים לאתרי אינטרנט של צד שלישי

אתר אינטרנט זה עשוי להכיל קישורים (Hyperlinksלאתרי אינטרנט המופעלים על-ידי גורמים אחרים פרט ל-Hotels.com . קישורים אלה מופיעים רק לצורך עיונך ולא למטרה אחרת. Hotels.com אינה שולטת באתרי אינטרנט אלה ואינה אחראית לתכנים בהם או לכל שימוש שתעשה בהם. הכללת קישורים כאמור לאתרי אינטרנט שכאלה על-ידי Hotels.com אינה מרמזת על תמיכה כלשהי בתוכנם של אתרי אינטרנט אלה או על שיוך כלשהו עם מפעיליהם.

תוכנה הזמינה באתר אינטרנט זה

כל תוכנה הזמינה להורדה מאתר אינטרנט זה ("תוכנה") היא יצירה המוגנת בזכויות יוצרים של Hotels.com , הגורמים הקשורים אליה ו/או ספקיהן. השימוש שנעשה על-ידך בתוכנה כפוף לתנאים של הסכם הרישיון למשתמש הקצה, המצורף לתוכנה או כלול בה, ככל שהוא קיים ("הסכם הרישיון"). אינך רשאי להתקין שום תוכנה שמצורף לה הסכם רישיון או שכלול בה הסכם רישיון ואינך רשאי להשתמש בה מבלי להסכים תחילה לתנאי הסכם הרישיון.

עבור תוכנות שלא מצורף להן הסכם רישיון, Hotels.com, L.P. מעניקה לך בזאת, המשתמש, רישיון אישי ובלתי ניתן להעברה, לשימוש בתוכנה להצגת אתר אינטרנט זה ולשימוש אחר בו בהתאם לתנאים והתניות אלה, ולא לכל מטרה אחרת.

אנא שים לב, כי כל התוכנות, כולל, בין היתר, כל קוד HTML ופקודות Active X הכלולים באתר אינטרנט זה, נמצאות בבעלות שלHotels.com , הגורמים הקשורים אליה ו/או ספקיהם, ומוגנות בחוקי זכויות יוצרים וסעיפי אמנות בינלאומיות. כל שכפול או הפצה מחדש של התוכנות אסורים במפורש לפי חוק, ועלולים להוביל לעונשים אזרחיים ופליליים חמורים. מפרי החוק יועמדו לדין עד למיצוי כל ההליכים.

מבלי להגביל את האמור לעיל, העתקה או שכפול של התוכנה לשרת או מיקום אחר לצורך המשך השכפול או הפצה מחדש אסורים במפורש. האחריות על התוכנה, אם בכלל, ניתנת רק בהתאם לתנאים של הסכם הרישיון.

אתה מכיר בכך שהתוכנה וכל תיעוד ו/או מידע טכני נלווה כפופים לדינים ולתקנות בדבר בקרת ייצוא בארצות הברית וישראל החלות על העניין. אתה מסכים שלא לייצא או לייצא מחדש את התוכנה, באופן ישיר או עקיף, למדינות הנתונות תחת מגבלות הייצוא של ארצות הברית וישראל.

תנאים לשימוש בקודי הנחה

ניתן להשתמש בקודי הנחה ("קופונים") להזמנות מלון ששולמו מראש, פרט להזמנות במלונות שאינם משתתפים, אשר הרשימה שלהם תתפרסם עם כל קופון ספציפי.

המלונות המשתתפים יכולים להשתנות בכל עת.

אי אפשר להשתמש בקופונים עם הנחה במטבע מסוים (לדוגמה, הנחה של 10 אירו) להזמנות אשר התשלום עבורן מתבצע במטבע אחר.

אם ההנחה מבוססת על אחוז (לדוגמה, הנחה של 10%), במקרה של הזמנת חדרים מרובים (כאשר מזמינים שני חדרים או יותר באותה הזמנה) ההנחה חלה רק על מחיר החדר הראשון הכלול בבקשת ההזמנה.

לקבלת הגבלות ספציפיות של השימוש בקופונים, עיין בהודעות הרלוונטיות לגביהם.

ניתן להשתמש בקופון אחד בלבד לכל הזמנה. תנאים והתניות רגילים חלים על ההזמנה וכל ההזמנות מותנות בזמינות. אי אפשר למכור או להעביר קופונים.

כל המיסים, העמלות, החיובים והתשלומים הנוספים חלים על הזמנות שבוצעו באמצעות קופונים. יש לשלם חיובים אלה עם ביצוע ההזמנה או ישירות במלון, ותשלום חיובים אלה הנו באחריותך. לקופונים יש ערך רק כאשר מממשים אותם בהתאם לתנאים וההתניות של ההצעה. לא ניתן לקבל החזר עבור הקופונים במזומן או בשווה ערך.

קופונים לשימוש חד-פעמי ייחשבו למשומשים לגמרי לאחר ביצוע הזמנה העומדת בדרישות, והם לא יוחזרו או יוחלפו ולא יינתן בגינם החזר אם מומשו באופן חלקי. קופונים לשימוש רב-פעמי ייחשבו למשומשים לגמרי בהתאם להגבלות המוגדרות בתנאים ובהתניות של הקופון הספציפי.

אם תאריכי השהות של הנסיעה משתנים לאחר השימוש בקופון, הקופון לא יחול על לוח הזמנים החדש של הנסיעה. אין להשתמש בקופונים עבור הזמנות שנרכשו קודם לכן.

סוכנויות נסיעות הקשורות לתוכנית סוכנות הנסיעות של Hotels.com לא יכולות להשתמש בקופונים.

Hotels.com שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאי שימוש אלה או לבטל קופונים בכל עת.

 

תנאים, התניות וכתבי אחריות

חיובי מס

חיובי המס החלים על עסקאות המלונות של תעריף האינטרנט המיוחד של Hotels.com כוללים החזר של כל מסי העסקאות החלים (למשל, מס מכירות ושימוש, מס שהות, מס חדר, בלו, מע"מ וכולי) ש Hotels.comמשלמת לספקים (לדוגמה, מלונות וכולי) בנוגע לסידורי הנסיעה שלך.

Hotels.com אינה הספקית האוספת מיסים אלה והיא אינה מעבירה אותם לרשויות המס המתאימות. הספקים מחייבים אתHotels.com בכל המיסים המתאימים ו Hotels.comמעבירה מיסים אלה ישירות לספקים. Hotels.com אינה ספקית שותפה הקשורה לספק שאצלו אנחנו מזמינים את סידורי הנסיעה והתיירות של הלקוחות.

יכולת המיסוי ושיעור המס המתאים משתנים במידה רבה מאזור לאזור. עלות המס בפועל עבור Hotels.comאותה היא משלמת לספק עשויה להיות שונה מחיובי השבת המס, בהתאם לתעריפים, ליכולת המיסוי וכולי הנמצאים בתוקף בזמן השימוש בפועל במלון, המכונית וכולי על-ידי הלקוח.

עמלת שירות

אנו שומרים את עמלות השירות על מנת לכסות את העמלות של עלות ההזמנה עבורךעמלות השירות משתנות בהתאם לכמות ולסוג הזמנת המלון.

פרטים לגבי תשלום מקוון עכשיו או תשלום מאוחר יותר במלון

במלונות מסוימים, ייתכן שתהיה לך אפשרות לשלם מיד באופן מקוון או לשלם מאוחר יותר במלון עצמו. אם תבחר באפשרות לשלם מיד באופן מקוון, תחויב מיד בסכום במטבע שבחרת.החברה שתקבל את התשלום ותחייב את כרטיס האשראי שלך תהיה או: (1) Travel Partner Exchange או חברה אחרת מבין חברות Hotels.com שמנהלת עסקאות בשם Hotels.comהמקבלת תשלום זה בשם ספק שירותי הנסיעות, או (2) ספק שירות הנסיעות באופן ישיר. 'TPXפירושו Travel Partner Exchange S.Lשמשרדיו רשומים להלן Paseo Milicias de Garachico 1, Edificio Hamilton, oficina 79 38002 Santa Cruz de Tererife Islas Canarias, Spain.

אתה מאשר כי Hotels.com מנהלת משא ומתן מקדים לגבי מחירי חדרים מסוימים עם ספקי מלונות כדי לאפשר ביצוע הזמנות. כמו כן, אתה מאשר כי Hotels.com מספקת לך שירותים המאפשרים ביצוע הזמנות שכאלה תמורת תשלום (להלן, "עמלת התיווך"). מחיר החדר המוצג באתר מהווה שילוב של מחיר החדר שנקבע מראש בין הצדדים עבור חדרים המוזמנים בשמך על-ידיHotels.com , בשילוב עם עמלת התיווך שגובה Hotels.com עבור שירותיה. אתה מאשר ל-Hotels.com לבצע הזמנות על סך מחיר ההזמנה הכולל, לרבות מחיר החדר המוצג באתר, וכן חיובי מס, עמלות שירות ובמקרים המתאימים, מיסים החלים על שירותיה של Hotels.comאתה מסכים לכך שכרטיס האשראי שלך יחויב על-ידי Hotels.com על סך מחיר ההזמנה הכולל. עם הגשת בקשת ההזמנה, אתה מאשר ל-Hotels.comכולל Travelscape, LLC אוTravel Partner Exchange, S.L. ‏(TPX) , לבצע הזמנות של חדרי מלון בשמך, כולל הסדר תשלום עם ספקי המלונות.

מחירים

המחיר של שירותי הנסיעות יהיה כפי שמצוין באתר מעת לעת, למעט במקרים של טעות ברורה. מחירים עשויים להשתנות בכל עת, אבל שינויים אלה לא ישפיעו על הזמנות שכבר התקבלו. למרות מיטב המאמצים שמשקיעה Hotels.comחלק משירותי הנסיעות המפורטים באתר עשויים להיות מתומחרים באופן שגוי. Hotels.com במפורש שומרת לעצמה את הזכות לתקן כל שגיאות תמחור באתר האינטרנט שלנו/או בהזמנות ממתינות שבוצעו תחת מחיר לא נכון. במקרה כזה, במידה וקיימת זמינות, אנו נציע לך את האפשרות לשמור את ההזמנה הממתינה שלך במחיר הנכון, או שנבטל את ההזמנה ללא קנס ביטול. Hotels.com אינה מחויבת לספק לך שירותי נסיעה במחיר שגוי (נמוך יותר), גם לאחר שנשלח לך אישור על ההזמנה.

 

כיצד אנו מציגים מוצרים ושירותים ב-Hotels.com

מטיילים ימצאו ב-Hotels.com אפשרויות רבות שיעזרו להם למצוא את המלון המושלם.  הגדרות ה"מיוןמאפשרות למטיילים למיין את תוצאות החיפוש לפי העדפותיהםעל בסיס מחירציון חוות דעת מאומתות או קריטריונים אחרים.  הגדרות ה"סינוןמאפשרות למטיילים לכלול או לא לכלול אפשרויות שונות המתאימות לצרכי הנסיעה שלהם.  אם לא נבחרה אפשרות מיון כלשהיHotels.com תציג בתוצאות החיפוש מגוון רחב של אפשרויות רלוונטיותבהתבסס על הקריטריונים המפורטים להלן.
בברירת המחדל של "המועדפים שלנו", סדר מיון תוצאות החיפוש משקפת את רלוונטיות הנכסים לקריטריון החיפוש שלכםשכן אנו רוצים לוודא כי אתם יכולים למצוא במהירות ובקלות את ההצעה המתאימה לכם.  אנו מודדים את הרלוונטיות על פי מספר גורמיםכמו מיקום הנכסציון חוות הדעתפופולריות הנכס (הנמדדת על ידי מספר המטיילים שהזמינו את הנכס באתרים שלנו), איכות התוכן המסופק על ידי הנכס ומידת תחרותיות התעריפים והזמינות של הנכסוהכל ביחס לנכסים אחרים העומדים בקריטריון החיפוש שנבחרהעמלה אותה משלם לנו הנכסעבור הזמנות שבוצעו באתרים שלנוגם היא גורם המשפיע על הדירוג היחסי של נכסים עם מבצעים דומיםבהתבסס על הגורמים הרלוונטיים שתוארו למעלהבתוצאות המיון שאינן בברירת המחדל (לדוגמה מיון לפי מחיר או דירוג כוכבים), נכסים עם תוצאות דומות יסודרו בהתבסס על הגורמים שלעיל.

כמו כןHotels.com ממשיכה לייעל את השירותולספק את החוויה הטובה ביותר למטייליםבהתאם לכםמעת לעת אנו עשויים לבחון אלגוריתמים שונים לסדר מיון תוצאות החיפוש.

 

שינויים או ביטולים

באפשרותך לשנות או לבטל את הזמנת האירוח שלך דרך האתר תחת ההזמנות שלך כאשר אתה נכנס לחשבון Hotels.com שלך, או על-ידי התקשרות למספר שירותי הלקוחות שלנו 1-809-442-791.

באפשרותך לשנות את שם האורח, סוג המיטה, העדפת העישון, בקשות מיוחדות, אפשרויות נגישות, סוג חדר, מספר האורחים ותאריכי הנסיעה ללא תשלום באמצעות Hotels.comספקי אירוח עשויים לחייב אותך בדמי שינוי ו/או ביטול אחרים. החיובים משתנים לפי הזמנה. אנא עיין בהודעת האישור לקבלת פרטים.

אתה מסכים בזאת לשלם כל עמלת ביטול או שינוי הנדרשת על-ידי ספק שבה תחויב. במספר מוגבל של מקרים, מלונות מסוימים אינם מתירים שינויים בהזמנות או ביטולי הזמנות לאחר ביצוען, כפי שצוין בכללים ובהגבלות עבור הזמנת המלון. אתה מסכים בזאת לציית לתנאים ולהתניות החלים על הזמנות מלון ששולמו מראש.

במקרה שמלון אינו מסוגל לכבד את ההזמנה שלך, Hotels.com לא תישא בחבות לאף עלות הנגרמת עקב שינוי המיקום.

אם אינך מגיע ללילה הראשון בהזמנתך אך בכוונתך להגיע למלון ליתר הלילות שבהזמנה, עליך לאשר את ההזמנה באתר Hotels.com עד תאריך ההגעה המקורי, כדי למנוע ביטול של ההזמנה כולה. אם אינך מאשר את השינויים בהזמנה מולHotels.com , ההזמנה כולה עשויה להתבטל ותזכה לקבל החזר רק בהתאם לכללים ולהגבלות של המלון הרלוונטי, כפי שמוצהר בתהליך ההזמנה.

תנאים והתניות אלה אינם ניתנים לשינוי על-ידי אדם לא מורשה, כולל עובדי Hotels.com.

 

 

תכנית Hotels.com™ Rewards - תנאים והתניות

 

תכנית Hotels.com Rewards היא תכנית נאמנות של Hotels.com (להלן, "התכנית"). עבור כל לילה שתשהו בנכס המשתתף בתכנית Hotels.com Rewards אתם תצברו חותמת אחת ("חותמת") לאחר שתצברו 10 חותמות דרכנו, תקבל לילה 1 במתנה למימוש. הלילה במתנה אינו כולל מיסים ועמלות (להלן, "לילה במתנה").

כל ההזמנות צריכות להתבצע באופן מקוון או דרך האפליקציה שלנו לנייד. ניתן לצבור חותמות ולממש לילות במתנה רק בנכסים המשתתפים בתכנית Hotels.com Rewards.

תכנית זו פתוחה רק בפני מי שמלאו לו 18 שנים, שנרשם ל-Hotels.com עם כתובת אימייל חוקית ולאחר מכן הצטרף לתכנית. חברות, איגודים או קבוצות אחרות אינם רשאים להצטרף. עובדים של Expedia, Inc אינם זכאים לצבור חותמות או לממש לילות במתנה כאשר הם מזמינים דרך תכנית B.E.S.T או אם הם משתמשים בהנחת עובד. אם עובד Expedia, Inc יבצע הזמנה מבלי להשתמש בהנחת העובד שלו, יהיה באפשרותו לצבור חותמות ולממש לילות במתנה במסגרת תכנית Hotels.com Rewards.

צבירת חותמות

תצבור חותמת 1 עבור כל לילה שתשהה בנכס השותף בתכניתHotels.com Rewards . צבור 10 לילות ותקבל מאתנו חותמת 1 במתנה. עליך להיות מחובר לחשבון Hotels.com שלך בעת ביצוע ההזמנה באתר, כך שנוכל להוסיף את החותמות שצברת לחשבון שלך לאחר השלמת השהות. אם תבצע הזמנה באמצעות הטלפון, עליך לספק את כתובת האימייל המשויכת לחשבונך כך שנוכל לדעת לאן לצרף את החותמות שצברת. רק חברי Hotels.com Rewards צוברים חותמות. אורחים אחרים באותה הזמנה לא צוברים ולא יכולים לצבור חותמות עבור הזמנת מלונות שבוצעה על ידך לפני שהצטרפת לתכנית.

 

אנו נוסיף את החותמות שצברת לחשבונך עד 72 שעות ממועד העזיבה שלך את הנכס השותף בתכנית Hotels.com Rewards . אם צברת חותמות, אך לאחר מכן ייוודע לנו כי לא השלמת את השהות במלון ("חותמת לא תקפה"), אנו שומרים לעצמנו את הזכות להסיר את החותמות הלא תקפות מחשבונך. זה יכול לקרות בעת ביטול הזמנה או אי-הגעה למלון, מה שיהפוך את החותמות ללא תקפות. אין באפשרותך לצבור חותמות שאינן תקפות כחלק מ-10 החותמות שאתה צריך על מנת לממש לילה במתנה.

 

בכל עת תוכל לבדוק את חשבונך ולראות כמה חותמות צברת. פשוט התחבר לחשבונך ב-Hotels.com או באפליקציה שלנו לנייד. אתה אחראי לוודא שהחשבון שלך מעודכן. אם הנך סבור כי לא צברת את מספר החותמות הנכון, אנו נדאג לבדוק זאת עבורך. כפי שצוין קודם, אם הזמנות כלשהן אינן תקפות, אנו נסיר אותן מחשבונך.

 

בנוסף למידע לעיל, לא תצבור חותמות במקרים הבאים:

1. הזמנות שבוצעו באתר שותף של Hotels.com

2. הזמנות שבוצעו טרם הצטרפותך לתכנית

3. הזמנות חבילת נופש (לדוג' מלון + טיסה)

4. חלק מההזמנות שבוצעו באמצעות קופון, שובר או קוד הנחה - יש לבדוק את התנאים וההתניות עבור כל מקרה

5. הזמנות שבוצעו דרך שירותי נסיעות קבוצתיות

6. הזמנות שלא עולות לך דבר (כלומר, הזמנות בחינם)

מימוש לילות במתנה

כשתצבור 10 חותמות תקבל מאתנו לילה 1 במתנה למימוש בנכס השותף בתכנית Hotels.com Rewards . באפשרותך לממש את הלילה במתנה באתר באופן מקוון, או באפליקציה שלנו לנייד.

הערך המרבי של הלילה במתנה מבוסס על שווי 10 החותמות שצברת, כל עוד תוקפן אינו פג. הערך שווה לתעריף היומי הממוצע, לא כולל מיסים ועמלות, של החותמות שצברת. אם צברת חותמת במחיר הסודי של Hotels.com (הגדרה בהמשך), מחיר זה, ולא המחיר הרגיל, ישמש לצורך החישוב.

עליך לשלם עבור מיסים, עמלות, ארוחות וכל עלויות אחרות המשויכות ללילה במתנה.

אם השתמשת במטבעות שונים בעת צבירת 10 החותמות, הערך של כל לילה מחושב לפי המטבע בו שילמת בעת צבירת מרבית החותמות.

שהות של לילה במתנה כפופה למלוא התנאים וההתניות התואמים להזמנה. לא תצבור חותמת בעת מימוש לילה במתנה. לחותמות שנצברו איןערך כספי ולא תוכל לפדות לילה במתנה עבור כסף מזומן.

אם תממש את הלילה במתנה עבור שהות ששוויה פחות מהערך המרבי של הלילה במתנה, לא תקבל את ההפרש במזומן, בקרדיטים או באמצעי אחר. תוכל לממש את הלילה במתנה עבור שהות שעולה יותר מהערך המרבי של הלילה במתנה - תצטרך רק לשלם את ההפרש.

אם יש לך יותר מלילה 1 למימוש, תוכל לבחור באיזו הזמנה תרצה לממש זאת. אין באפשרותך לשלב לילה במתנה עם כל הצעה אחרת, הנחה, קופון, שובר או קוד הנחה, אלא אם התנאים של אלה מציינים שהדבר אפשרי. כלומר, כאשר תבצע הזמנה ותממש לילה במתנה, לרוב לא תוכל לקבל הנחה נוספת עבור אותה הזמנה.

אם תממש את הלילה במתנה בהזמנה הכוללת יותר מלילה אחד, אנו נחיל באופן אוטומטי את הערך של ההטבה על הלילה היקר ביותר בהזמנה זו, בכפוף לערך המרבי.

שהות של לילה במתנה כפופה למדיניות הביטול כפי שמועברת אלינו מהנכס השותף בתכנית Hotels.com Rewardsאם תבטל שהות של לילה במתנה שבמסגרתה הזמנת וביטלת את הזמנתך בתוך חלון הביטולים של הנכס, אנו נחזיר את הלילה במתנה אל חשבונך תוך 72 שעות מרגע הביטול. אם תבטל שהות של לילה במתנה שבמסגרתה הזמנת וביטלת את הזמנתך מחוץ לחלון הביטולים של הנכס, הלילה במתנהלא יוחזר לחשבונך.

אם ברצונך לשנות את תאריכי ההזמנה הכוללים את הלילה במתנה שמימשת, יהיה עליך לבטל את ההזמנה, לחכות שהלילה במתנה יוחזר לחשבונך ורק אז להזמין מחדש, כך שתוכל להחיל את הלילה במתנה על ההזמנה החדשה.

 

 

 

דרגות בתכנית Hotels.com Rewards

בתכנית 3 דרגות: Hotels.com Rewards, Hotels.com Rewards Silver וכןHotels.com Rewards Gold . אתה תצטרף כחבר בתכניתHotels.com Reward . לאחר שתצבור 10-29 חותמות בשנת חברות, תהיה זכאי לשדרוג לחברותHotels.com Rewards Silver . לאחר שתצבור 30 חותמות או יותר בשנת חברות, תהיה זכאי לשדרוג לחברותHotels.com Rewards Gold . שנת חברות מחושבת במשך שנה מהיום בו יצרת את החשבון, ובכל שנה לאחר מכן.

חברי Silver ו-Gold מקבלים מספר טלפון ייעודי בו הם יכולים להשתמש 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, לבצע הזמנות או לדון בהזמנות קיימות. הטבות נוספות כוללות גישה מוקדמת למבצעים והצעות בלעדיות. כל אלה יהיו זמינים תוך שבועיים מהיום בו תצורף כחבר Silver אוGold , ויימשך עד סוף שנת החברות הנוכחית וכל שנת החברות שלאחר מכן. אם לא צברת מספיק חותמות כדי להישאר במעמד Silver אוGold , אנו נוריד אותך דרגה בשנת החברות הבאה.

 

 

שינויים בתכנית וביטולה

תוקף החותמות שלך לא יפוג כל עוד תהיה פעילות בחשבון לפחות פעם אחת ב-12 חודשים. כלומר, עליך לצבור חותמות או לממש לילה במתנה בתקופת זמן זו, ובעת ביצוע הפעילות, תפוגת התוקף תידחה ל-12 חודשים נוספים. אם לא תצבור חותמות או תממש לילה במתנה במהלך תקופה של 12 חודשים, הזכויות שלך יפוגו והחשבון עשוי להיות מושבת. במידה וזה יקרה, החותמות שלך לא יוחזרו לחשבון. התחבר לחשבון שלך על מנת לבדוק מתי תוקף החותמות שלך עומד לפוג.

אנו רשאים לשנות את התנאים וההתניות שלנו בכל עת, עם או בלי הודעה מוקדמת, כולל את תנאי צבירת החותמות, דרגות החברות בתכנית, תנאי הזכאות וההטבות המשויכות להן, התנאים למימוש הלילה במתנה, רשימת הנכסים המשתתפים בתכנית Hotels.com Rewards והערך המרבי של הלילה במתנה. אנו יכולים לעדכן אותך על שינויים אלה באמצעות אימייל או דרך האתרHotels.com , לכן וודא כי אתה בודק את חשבונך באופן קבוע.

לתכנית Hotels.com Rewards אין תאריך סיום והיא תמשיך לפעול עד שנחליט לסיים אותה, דבר שעשוי לקרות בכל עת. אם נחליט לסיים את התכנית, יהיה לך 30 יום מרגע ההודעה על הסיום לממש את לילות המתנה שצברת בחשבונך. לאחר תאריך זה תאבד את הלילות במתנה שלך ולא תקבל כל פיצוי.

המשך צבירת חותמות ומימוש לילות במתנה בתכנית Hotels.com Rewards מהווה הסכמה מצדך לכל שינויים לתנאים והתניות אלה. באחריותך להתעדכן בכל שינויים שאנו עשויים לבצע. הגרסה העדכנית ביותר תהיה תמיד זמינה באתר שלנו.

תנאים כלליים של Hotels.com Rewards

אנו שומרים את הזכות להפסיק את החברות שלך במידה ופעלת במרמה או השתמשת בתכנית הנאמנות שלנו באופן שאינו עומד בקנה אחד עם התנאים וההתניות שלנו, לדינים, תקנות או הוראות ברמה הפדרלית או המדינתית. הפסקת החברות שלך עשויה להוביל לאובדן כל החותמות וההטבות שנצברו. אנו ראשים לנקוט צעדים מנהליים ו/או משפטיים, כולל תביעה פלילית, בעת הצורך.

בעת ההרשמה לתכניתHotels.com Rewards , אנו יכולים לתקשר באימייל עם עדכונים לגבי החשבון או העסקאות שלך. אנו רשאים לקחת חזרה את החותמות שלך בכל עת. אין למכור או להעביר יחותמות, או לשלב אותם עם חותמות של חבר אחר בתכנית. חותמות ולילות במתנה אינם ניתנים להעברה לאחר המוות, במסגרת יחסים בין בני זוג או בדרך אחרת מכוח החוק. אתה מסכים כי כל המחלוקות, טענות ותביעות כמו אלה ייפתרו באופן אינדיבידואלי, ללא צורך בצורה כלשהי של תביעה ייצוגית, ובאופן בלעדי על-ידי בית המשפט המוסמך במחוז דאלאס שבטקסס.

אם יש לך שאלות כלשהן אודות תנאים והתניות אלה, זכויותיך וחובותיך, אלה יהיו כפופים ויפורשו בהתאם לחוקים שלמדינת טקסס.

התכנית בטלה במקומות שבהם החוק אוסר על קיומה. אי אכיפה שלנו תנאי כלשהו מתנאים והתניות אלה אינו מהווה ויתור מצדנו על תנאי זה או אחר. ההחלטה שלנו על כל השאלות או המחלוקות בנוגע לתכנית היא סופית.

הטבות בלעדיות לדרגות Gold ו-Silver בתכנית Hotels.com Rewards

חברים בדרגות Silver ו-Gold בתכנית Hotels.com Rewards זכאים לשירותים בנכסים נבחרים. הזכאות לשירותים מבוססת על הדירוג שלך בתכנית Hotels.com Rewards במועד ההזמנה והשירותים שיסופקו יהיו כמוצג ברישום הנכס במועד ההזמנה. השירותים עשויים להשתנות בהתאם לנכס, סוג החדר, זמינות ותאריכי נסיעה וכפופים לשינוי בכל עת. ייתכן ויידרש משך שהות מינימלי.

נכסי VIP Access

חברים בדרגות Silver ו-Gold בתכנית Hotels.com Rewards זכאים לשירותים בלעדיים בנכסי VIP Accessהזכאות לשירותים מבוססת על הדירוג שלך בתכנית Hotels.com Rewards במועד ההזמנה והשירותים שיסופקו יהיו כמוצג ברישום הנכס במועד ההזמנה. השירותים עשויים להשתנות בהתאם לנכס וכפופים לשינוי בכל עת.

הנכסים המשתתפים ברשת נכסי ה-VIP Access המציעים הטבות כפופים לשינוי בכל עת ללא התראה. השירותים מיועדים לבעל החשבון הראשי ויוצעו לנוסעים נוספים שהזמינו באמצעות חשבון של חברי Silver ו-Gold בלבד על-פי שיקול דעת של הנכס ובכפוף לזמינות. אינטרנט אלחוטי ללא תוספת תשלום מובטח לחברי Silver ו-Gold בנכסי VIP Accessסעיף זה מתייחס לאינטרנט אלחוטי סטנדרטי. אינטרנט אלחוטי פרימיום עשוי להיות זמין תמורת תשלום נוסף. כפוף לשינוי בכל עת.

חברי Gold עשויים להיות זכאים לקבלת שדרוגים בתאריך ההגעה בנכסי VIP Access משתתפים, בכפוף לזמינות. הזכאות לשדרוג חדר מבוססת על הדירוג בתכנית Hotels.com Rewards במועד ההזמנה. השדרוגים בנכסי VIP Access מיועדים לבעל החשבון הראשי ויוצעו לחדרים נוספים שהוזמנו באמצעות חשבון של חברי Gold בלבד על-פי שיקול דעת של הנכס ובכפוף לזמינות. שדרוגי חדר עשויים לכלול שדרוגים ללא תוספת תשלום לקטגוריית חדר בעלת שווי או איכות גדולים יותר. כתחליף לשדרוג חדר, נוסעים עשויים לקבל חדר בקומה מועדפת או חדר במיקום מועדף בקומה, כגון רחוק מהמעליות או ממכונת הקרח. לא ניתן להזמין מראש שדרוג חדר.

חברי Gold עשויים לקבל הגעה מוקדמת או עזיבה מאוחרת בנכסי VIP Access משתתפים, בכפוף לזמינות. הזכאות להגעה מוקדמת או לעזיבה מאוחרת מבוססת על הדירוג בתכנית Hotels.com Rewards במועד ההזמנה. הגעה מוקדמת ועזיבה מאוחרת מיועדות לבעל החשבון הראשי ותוצענה לנוסעים נוספים שהזמינו באמצעות חשבון של חברי Gold בלבד על-פי שיקול דעת של הנכס ובכפוף לזמינות.

 

המחירים הסודיים של Hotels.com ("מחירים סודיים") זמינים ללקוחות הבאים:

 

  • חברים בתכנית Hotels.com Rewards;
    • אם התחברתם לחשבון שלכם ב-Hotels.com בעת הגלישה באתר, יוצגו לכם באופן אוטומטי מחירים סודיים עבור נכסים נבחרים במקום שבו מוצג הבאנר 'המחיר הסודי שלכם'.
  • משתמשי האפליקציה לנייד (כפי שמוגדרים בתנאים ובהתניות האלו בהמשך).
    • בעת שימוש באפליקציה לנייד, יוצגו לכם באופן אוטומטי מחירים סודיים עבור נכסים נבחרים במקום שבו מוצג הבאנר 'המחיר הסודי שלכם'. משתמשים באפליקציה לנייד לא יראו מחירים סודיים בעת גישה לאתר באמצעות פלטפורמות אחרות, אלא אם כן הם מחוברים כחברים בתכנית Hotels.com Rewards.

 

המחירים הסודיים זמינים עבור נכסים נבחרים ובתאריכים נבחרים בלבד. מחירים סודיים יוצגו רק כאשר הם רלוונטיים לחיפוש שלכם, והם כפופים לשינוי בכל עת. במקומות שבהם מוצג מחיר סודי ליד מחיר מחוק (לדוגמה '500‏₪ ‏320‏₪') המחיר המחוק מבוסס על התעריף הסטנדרטי של הנכס באתר שלנו, שנקבע על ידי הנכס והתקבל ממנו.   הסעיף 'מחירים' בתנאים ובהתניות האלו יחול גם על מחירים סודיים.

 

התנאים בהם אנו מתחייבים למחיר

מתחייבים למחיר - אם תמצא מחיר נמוך יותר ב-Hotels.com או באתר אחר עד 23:59 שעון ישראל ביום לפני השהות, נציע לך החזר על ההפרש. הזמנות חבילות אינן זכאיות להתחייבות זו, ותנאים והתניות אחרים יחולו, כפי שמופיע להלן.

הגשת בקשת החזר -

·         עבור הזמנות ללא החזר כספי: Hotels.com תפצה אותך באמצעות קופון בשווי ההפרש במחיר. ניתן יהיה להשתמש בקופון בהזמנות עתידיות באתר שלHotels.com . עליך לפנות למוקד שירות הלקוחות או לשלוח את הבקשה באמצעות הטופס המקוון של ההתחייבות למחיר עד 23:59 שעון ישראל ביום שלפני השהות. החדר במחיר הנמוך יותר חייב להיות זמין להזמנה במועד שבו אתה פונה אלינו, כפי שנקבע על-ידי נציגי שירות הלקוחות שלנו.

·         עבור הזמנות עם החזר כספי:

א)   כאשר המחיר הזול יותר נמצא ב-Hotels.com : באפשרותך להתקשר למוקד שירות הלקוחות עד 23:59 שעון ישראל ביום שלפני השהות, או לבטל את ההזמנה הקיימת באופן מקוון תחת "ההזמנות שלכם" לאחר הכניסה לחשבונך ב-Hotels.com , ולהזמין מחדש דרך האתר במחיר הזול יותר. אם תתקשר אלינו, החדר במחיר הנמוך יותר חייב להיות זמין להזמנה במועד שבו אתה פונה אלינו, כפי שנקבע על-ידי נציגי שירות הלקוחות שלנו. לבקשתך, נציג שירות הלקוחות יזמין מחדש את החדר שנמצא במחיר הנמוך יותר באמצעות פרטי התשלום שאתה מספק בטלפון. ההזמנה המקורית שלך תבוטל על-ידי נציג שירות הלקוחות, ותקבל החזר על המחיר ששולם במקור. הטיפול בהחזרים ייעשה מיד על-ידיHotels.com , אבל ייתכן שהטיפול בהחזר בבנק שלך יימשך עד 30 יום.

ב)   כאשר המחיר הזול יותר נמצא באתר מתחרה: Hotels.com תחזיר לך את ההפרש במחיר. עליך לפנות למוקד שירות הלקוחות או לשלוח את הבקשה באמצעות הטופס המקוון של ההתחייבות עד 23:59 שעון ישראל ביום שלפני השהות. החדר במחיר הנמוך יותר חייב להיות זמין להזמנה במועד שבו אתה פונה אלינו, כפי שנקבע על-ידי נציגי שירות הלקוחות שלנו. הטיפול בהחזרים ייעשה על-ידי Hotels.com עם אימות הבקשה שלך, אבל ייתכן שהטיפול בהחזר בבנק שלך יימשך עד 30 יום.

ההשוואה חייבת להיות זהה מבחינת לוח הזמנים - אנו מתחייבים למחיר רק עבור התאמות זהות של לוח הזמנים, כולל נכס, סוג חדר, מדיניות ביטול ישימה ותאריכי נסיעה, כפי שהזמנת דרךHotels.com . בנוסף, ההשוואה צריכה להתייחס לאותו נכס, במסגרת רכישה עצמאית דרך אתר אחר. במילים אחרות, נכסים שהוזמנו באתר אחר כחלק מחבילה לא יהיו זכאים להתחייבות למחיר. אנו מתחייבים למחיר עבור עלות של נסיעה שהוזמנה, כפי שמוצג באישור ההזמנה שלך, כולל מיסים ועמלות שגבינו ממך במועד ההזמנה. ההתחייבות למחיר אינה חלה על מיסים או עמלות שנגבו ממך על-ידי צד שלישי כלשהו, כגון מיסים ועמלות שהמלון עשוי לגבות ממך ישירות במהלך השהות בו. ההתחייבות למחיר אינה חלה על הזמנות באתרים שבהם הנכס או פרטי הזמנה אחרים אינם ידועים עד לאחר הרכישה. עליך לעמוד בכל הדרישות (אם יש כאלה) שמחייב המחיר הנמוך יותר, לרבות, בין השאר, דרישות בנוגע למעמד תושב, אזור וגיל.

ההשוואה חייבת להיות זמינה לציבור הרחב - אנו מתחייבים למחיר רק על מחירים שפורסמו וזמינים לציבור הרחבכך גם במקרה של מחירים סודיים. ההתחייבות למחיר אינה חלה על תעריפים המוצעים בתכניות נאמנות של אתרים מתחרים; הנחות או תעריפים לחברות; מחירים לקבוצות, לתכניות חכירה, לתכניות הטבות, לתמריצים, לפגישות, לכנסים, למארגני נסיעות או לעובדי חברות תעופה; מחירים שהושגו באמצעות מכירה פומבית או תהליך דומה; או מחירים הזמינים רק באמצעות קופון או מבצע אחר לקידום מכירות שאינו מוצע לציבור הרחב. המחיר הנמוך יותר לא יכול להגיע מאתר שצריך להתקשר אליו לקבלת המחיר, או מאימייל שקיבלת.

אימות טענות - כל הבקשות כפופות לאימות של Hotels.comלא נקבל צילומי מסך או עדויות אחרות המתיימרות להציג מחיר נמוך יותר שלא נוכל לאמת בעצמנו. כמו כן, לא נאמת שום בקשה שאנחנו מאמינים, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, שהיא התוצאה של שגיאת הדפסה או שגיאה אחרת, או שנעשתה מתוך כוונת הונאה או בחוסר תום לב.

החזרים עבור בקשות מאומתות (להזמנות עם החזר כספי בלבד) בקשות החזר מאומתות יובילו לזיכוי כרטיס האשראי ששימש לביצוע ההזמנה. אם שילמת למלון בעת ההזמנה, נשלח לך החזר עם אימות הבקשה שלך. אם בחרת לשלם על ההזמנה דרך Hotels.com מאוחר יותר במלון, ומצאת מחיר זול יותר באתר אחר, עליך לשלם למלון את המחיר המקורי בעת ההגעה ואנחנו נשלח לך החזר לאחר סיום השהות. לתשומת לבך, ייתכן שיידרשו 30 יום או עד מחזור החיוב הבא להופעת החזרים בחשבון כרטיס האשראי.

קופונים (להזמנות ללא החזר כספי בלבד) קופונים יישלחו אליך בדואר אלקטרוני מיד לאחר הגשת הבקשה והאימות שלה על-ידי Hotels.comהתנאים וההתניות של הקופון יחולו (ראה לעיל תחת "תנאים לשימוש בקודי הנחה").

שינויים - אנחנו שומרים לעצמנו את הזכות ושיקול הדעת הבלעדי לשנות או להפסיק את ההתחייבות למחיר, או להגביל את זמינות ההתחייבות, לכל אדם, בכל עת, מכל סיבה שהיא או ללא סיבה, וללא הודעה מוקדמת או חבות כלפיך. התנאים הנמצאים בתוקף בעת ביצוע ההזמנה קובעים את זכאותך במסגרת ההתחייבות למחיר. אי אכיפה של סעיף כלשהו בתנאים ובהתניות אלה אינה מהווה ויתור על סעיף זה.

 

יעדי נסיעה

למרות העובדה שרוב הנסיעות, כולל נסיעות ליעדים בינלאומיים, מסתיימות ללא תקריות מיוחדות, הנסיעה ליעדים מסוימים עשויה להיות כרוכה בסיכון רב יותר מיעדים אחריםHotels.com מעודדת את הנוסעים לעיין באיסורים, אזהרות, הודעות ועצות בנוגע לנסיעות שמפרסם משרד החוץ הבריטי:

http://www.fco.gov.uk/en/travel-and-living-abroad/travel-advice-by-country/

משרד החוץ הישראלי:

www.mfa.gov.il/MFAHeb/Sherut/travel+advisory

והמועצה הישראלית לביטחון לאומי:

www.nsc.gov.il/NSCWeb/Templates/TravelWarning.aspx#%d7%90

הצעת נסיעות למכירה ליעדים בינלאומיים מסוימים אינה מהווה התחייבות או אחריות של Hotels.com לכך שהנסיעה ליעדים אלה מומלצת או נטולת סיכון, והחברה אינה אחראית לנזקים או אובדן שעלולים להתרחש כתוצאה מהנסיעה ליעדים שכאלה.

שינוי של תנאים והתניות אלה

Hotels.com שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאים, התניות והודעות אלה החלים על אתר אינטרנט זה, ואתה מסכים לקבל ולהיות כפוף לאותם תנאים, התניות והודעות הנמצאים בתוקף בזמן השימוש שלך באתר האינטרנט ובמתקנים שלנו.

כללי

הסכם, וכל עניין הקשור אליו (כולל, וללא הגבלה, מדיניות הגנת הפרטיות שלנו) זה כפוף לדינים של מדינת טקסס שבארצות הברית, ללא קשר לברירת דינים. אתה מסכים בזאת לסמכות השיפוט ולמקום השיפוט הבלעדי של בתי המשפט של מחוז דאלאס שבטקסס, ארצות הברית, בכל הסכסוכים הנובעים מהשימוש באתר אינטרנט זה או הקשורים אליו, כל אחד מהצדדים מכפיף עצמו בזאת לסמכותם הבלעדית של בתי משפט אלה, למטרת כל פעולה כאמור ומסכים לוותר ולדחות כל סמכות אחרת. הצדדים דוחים באופן ברור וחד משמעי את אמנת האו"ם בדבר חוזים למכר בינלאומי של טובין. השימוש באתר אינטרנט זה אסור בכל תחום בו הסמכות השיפוטית שוללת את התוקף של כל הסעיפים של תנאים והתניות אלה, כולל, בין השאר, פיסקה זו.

אתה מסכים ששום יוזמה משותפת, שותפות, תעסוקה או קשרים בין סוכנויות קיימים בינך לבין Hotels.com כתוצאה מהסכם זה או מהשימוש באתר אינטרנט זה.

הוצאת הסכם זה לפועל מצדה של Hotels.com כפופה לדינים ותהליכים משפטיים קיימים, ושום דבר הכלול בהסכם זה אינו פוגע בזכותה של Hotels.com לציית לבקשות או דרישות של רשויות החוק בנוגע לשימוש מצדך באתר אינטרנט זה או במידע שסופק ל-Hotels.com או שנאסף על-ידה בנוגע לשימוש שכזה.

אם נקבע שחלק כלשהו בהסכם זה אינו תקף או שלא ניתן לאכוף אותו במסגרת החוק, כולל, בין היתר, כתבי ויתור של אחריות והגבלות חבות שצוינו לעיל, התנאי הבלתי תקף או הבלתי ניתן לאכיפה יוחלף בתנאי התקף והניתן לאכיפה הקרוב ביותר לכוונתו של התנאי המקורי וההסכם יישאר בתוקף.

הסכם זה (ותנאים והתניות אחרות המוזכרים בו) מהווה את מלוא ההסכם בינך לבין Hotels.com ביחס לאתר אינטרנט זה והוא מחליף הודעות או הצעות קודמות או נוכחיות, אם באימייל, בעל-פה או בכתב, בין הלקוח ל-Hotels.com ביחס לאתר אינטרנט זה. גרסה מודפסת של הסכם זה וכל הודעה שנשלחה בצורה אלקטרונית תהיה קבילה בהליכים משפטיים או מנהליים המבוססים על הסכם זה או הקשורים אליו בדומה ובכפוף לאותם תנאים כמו רשומות ומסמכים עסקיים אחרים שנוצרו במקור ונשמרו בצורה מודפסת.

שמות בדויים של חברות, מוצרים, אנשים, דמויות ו/או נתונים המוזכרים כאן אינם מיועדים לייצג אנשים, חברות, מוצרים או אירועים אמיתיים.

זכויות שלא הוענקו כאן במפורש שמורות.

 

שימוש באתר האינטרנט של Hotels.com

אתר האינטרנט של Hotels.com קיים רק כדי לסייע ללקוחות בקביעת הזמינות של שירותים הקשורים לנסיעות וכדי לבצע הזמנות או עסקאות לגיטימיות אחרות עם ספקים, ולא לשום מטרה אחרת. אתה מתחייב כי הנך בן 18 ומעלה, וכי בידך הסמכות המשפטית לקחת חלק בהסכם זה ולהשתמש באתר אינטרנט זה בהתאם לכל התנאים וההתניות הכלולים כאן. אתה מסכים להיות אחראי מבחינה כלכלית לכל השימוש המבוצע על-ידך באתר אינטרנט זה (וכן לשימוש בחשבונך על-ידי אחרים, כולל, בין היתר, קטינים המתגוררים איתך). אתה מסכים לפקח על כל השימוש באתר אינטרנט זה של קטינים המשתמשים בשמך או בחשבון שלך. כמו כן, אתה מתחייב שכל המידע שאתה או בני ביתך מספקים במהלך השימוש באתר אינטרנט זה הינו נכון ומדויק.

אסור לבצע, בין השאר, הזמנות כוזבות או הזמנות שמטרתן להונות או לספסר או הזמנות כצפי לביקוש. אתה מסכים שמתקני ההזמנה של שירותי נסיעות של אתר אינטרנט זה ישמשו רק לביצוע הזמנות או רכישות לגיטימיות עבורך או עבור אנשים אחרים שאתה רשאי מבחינה חוקית לפעול בשמם. אתה מבין ששימוש יתר, פעילות חשודה, סימנים של הונאה או ניצול לרעה של מתקני הזמנת שירותי הנסיעות באתר זה עלול לגרום לכך שחברת Hotels.com תבטל את כל ההזמנות הקשורות לשם שלך, לכתובת האימייל או לחשבון, ולסגירת כל חשבונות Hotels.com המקושרים. אם ביצעת פעילות הונאה כלשהיHotels.com שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בכל פעולה משפטית נדרשת, ואתה עשוי להיות אחראי להפסדים כספיים שלHotels.com , לרבות הוצאות משפט ונזקין. על מנת לערער על ביטול הזמנה, הקפאה או סגירת חשבון, אנא פנה לשירות הלקוחות.

כללים והגבלות של ספקים

תנאים והתניות נפרדים יחולו על הזמנה ורכישה של שירותים הקשורים לנסיעות שאתה בוחר. קרא תנאים והתניות אלה בקפידה. אתה מסכים לציית לתנאים או להתניות הרכישה שמחיל הספק שעמו בחרת להתקשר, כולל, בין השאר תשלום כל הסכומים בזמן וציות לכללים ולמגבלות של הספק בנוגע לזמינות ולשימוש בתכניות, מוצרים או שירותים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבטל את הזמנתך אם לא יתקבל תשלום מלא בזמן. אתה מכיר בכך שספקים חיצוניים המציעים שירותים ו/או פעילויות מסוימים עשויים לדרוש ממך לחתום על כתב ויתור לפני ההשתתפות בשירות ו/או בפעילות שהם מציעים. אתה מבין כי כל הפרה של תנאי רכישה שכאלה של הספק עשויה להוביל לביטול ההזמנות או הרכישות שלך, למניעת הגישה שלך לטיסות, מלונות או מכוניות, לאובדן הכסף ששולם עבור הזמנות או רכישות שכאלה, ולחיוב חשבונך על-ידי Hotels.com בגין הוצאות ש-Hotels.com צברה כתוצאה מהפרה זו. אתה נושא באחריות מלאה לכל החיובים, העמלות, המכסים, המיסים והשומות הנובעים מהשימוש שלך באתר אינטרנט זה.

הזמנות קבוצתיות

אין להזמין יותר מ- 8 חדרים דרך האתר עבור אותם תאריכי מלון/שהות. אם נקבע שהזמנת יותר מ-8 חדרים בסה"כ בהזמנות נפרדות, אנו רשאים לבטל את ההזמנות שלך ולחייב אותך בדמי ביטול, אם הדבר ישים. אם שילמת פיקדון שאינו ניתן להחזר, הפיקדון שלך יאבד. אם ברצונך להזמין 9 חדרים או יותר, עליך לפנות למומחי הנסיעות של קבוצת Expedia בטלפון או על-ידי מילוי טופס הנסיעה הקבוצתית דרך האתר. אחד ממומחי הנסיעות בקבוצה שלנו יבדוק את בקשתך ויפנה אליך כדי להשלים את ההזמנה. ייתכן שתתבקש לחתום על חוזה בכתב ו/או לשלם פיקדון שאינו ניתן להחזר.

הזמנות של שהות ממושכת

אין להזמין יותר מ-28 לילות באופן מקוון עבור אותו מלון. אם נקבע שהזמנת יותר מ-28 לילות בסך הכול בהזמנות נפרדות, נהיה רשאים לבטל את ההזמנות שלך ולחייב אותך בדמי ביטול, אם הדבר ישים. אם שילמת פיקדון ללא החזר כספי, תפסיד את הפיקדון שלך. אם ברצונך להזמין 29 לילות או יותר, עליך ליצור קשר עם מומחי הנסיעות לשהות ממושכת של Hotels.com בטלפון, או על-ידי מילוי טופס השהות הממושכת המקוון. אחד ממומחי הנסיעות שלנו לשהות ממושכת יבדוק את בקשתך וייצור אתך קשר כדי להשלים את ההזמנה. ייתכן שתתבקש לחתום על חוזה בכתב ו/או לשלם פיקדון ללא החזר כספי.

המרות מטבע

תעריפים במטבעות שונים מבוססים על מקורות שונים הזמינים לציבור ויש להתייחס אליהם כהערכה בלבד. התעריפים אינם עוברים אימות לבדיקת הדיוק שלהם והתעריפים בפועל עשויים להשתנות. הצעות מחיר במטבעות השונים אינן מתעדכנות מדי יום. בדוק את התאריך בממיר המטבעות וחפש את היום שבו הוא עודכן לאחרונה. אנחנו מאמינים שהמידע שמספק יישום זה מדויק, אךHotels.com , הגורמים הקשורים אליה ו/או ספקיהם אינם מתחייבים או מבטיחים דיוק שכזה. בעת השימוש במידע זה למטרה כלכלית כלשהיHotels.com ממליצה ללקוח להתייעץ עם איש מקצוע מוסמך כדי לוודא כי שערי המטבעות מדויקים.Hotels.comהגורמים הקשורים אליה ו/או ספקיהם אינם מרשים שימוש במידע זה למטרה אחרת פרט לשימוש אישי ואוסרים עד למידה המרבית המותרת על המכירה מחדש, הפצה מחדש והשימוש במידע זה למטרות מסחריות.

חוות דעת, הערות, תמונות ותוכן של משתמשים

Hotels.com עשויה להציג חוות דעת, הערות, תמונות וחומר אחר בקשר למלונות וכן לחוויות אחרות של חופשות ונסיעות ("חוות דעת Hotels.com"). Hotels.com עשויה גם להציע מתקן שיאפשר למשתמשים באתר אינטרנט זה לפרסם חוות דעת ("חוות דעת של משתמשים"). אתה מוותר על כל זכויות הקניין או זכות אחרת שייתכן שיש לך בנוגע לחוות דעת אלה של משתמשים, ו-Hotels.com או שותפיה יהיו רשאים להשתמש בהן, להעתיק אותן, להפיץ אותן ולהפוך אותן לזמינות באופן חופשי בכל אמצעי ובכל צורה ללא רשות ממך. כאשר מתקן פרסום זה זמין, אתה מסכים במפורש אך ורק לשלוח חוות דעת של משתמשים המתאימות לשירות זה, המצייתות לתנאים ולהתניות ולכל ההנחיות המצורפות הזמינות באתר אינטרנט זה.

אתה מעניק בזאת ל-Hotels.com והחברות הבנות והחברות המסונפות שלה (במשותף, "חברות Hotels.com") ושותפי אתר האינטרנט המסונפים, בעלי המיתוג המשותף ו/או הקשורים, שדרכם אנו מספקים שירות (במשותף, "המסונפים"), זכות לא בלעדית, ללא תמלוגים, נצחית, ניתנת להעברה, שאין לשנותה ובעלת הרשאה לרישיון משנה מלא, (א) להשתמש, לשכפל, לשנות, להתאים, לתרגם, להפיץ, לפרסם, ליצור עבודות נגזרות ולהציג בפומבי ולבצע חוות דעת כאלה של משתמשים בעולם כולו בכל מדיה, הידועה עכשיו או שתומצא בהמשך ו(ב) להשתמש בשם שבו אתה משתמש בהקשר עם חוות דעת כאלה של משתמשים. אתה מכיר בכך שחברותHotels.com עשויות לבחור לספק ייחוס לחוות הדעת של המשתמשים שלך (לדוגמה, לציין את שמך ואת עיר מגוריך בחוות דעת על מלון שאתה שולח) על פי שיקול דעתנו, ושאנו עשויים לשתף חוות דעת משתמשים אלה עם הספקים השותפים שלנו. כמו כן אתה מעניק לחברות Hotels.com את הזכות לתבוע על פי חוק כל אדם או ישות שמפר את זכויותיך או זכויות חברות Hotels.com בחוות הדעת של המשתמשים על ידי הפרת תנאי שימוש אלה. אתה מכיר בכך שחוות הדעת של המשתמשים אינן חסויות ואינן קנייניות. אתה מוותר במפורש על כל 'הזכויות המוסריות' (כולל זכויות של ייחוס או יושרה) שעשויות להתקיים בחוות הדעת של המשתמשים שלך, ומסכים בזאת שאין לך התנגדות לפרסום, שימוש, התאמה, מחיקה או ניצול של חוות הדעת של המשתמשים שלך על ידינו, מסונפי Hotels.com או כל אחד מהשותפים או בעלי הרישיונות שלנו.

בעיקר, השימוש שלך בשירות זה מהווה התחייבות מצדך כי:

·         אתה הבעלים או שיש לך שליטה בזכויות לחוות הדעת של המשתמשים שאתה מפרסם ושפרסום זה אינו מפר כל הוראת חוק או פוגע בזכויותיהם של צדדים שלישיים;

·         נכון לתאריך הפרסום, חוות הדעת של המשתמשים שנשלחו מדויקות;

·         חוות דעת של משתמשים שאתה מספק אינן מפרות תנאים והתניות, תנאי שימוש, הנחיות או מדיניות של Hotels.com (החלים מפעם לפעם);

·         לא תפרסם במכוון או בפזיזות מידע שעלול לגרום לפגיעה בגוף או ברגשות של אדם אחר או בעסקיו, ובעיקר: לא תפרסם הערות, מידע או חומר שאינם נכונים, זדוניים, משמיצים, גסים או העלולים להתפרש באופן זה;

·         לא תנהג בצורה כלשהי שמטרתה להונות או להטעות ולא תעסוק בהונאה או פעילות בלתי חוקית או תעודד אותה;

·         לא תפרסם או תפיץ מידע או חומר שבבעלות גורם צד שלישי ללא רשות מפורשת בכתב של גורם זה.

·         כל התמונות שנשלחות כפופות לקווים המנחים שלנו בנוגע לשליחת תמונות

שים לב לעובדה שחוות הדעת המוצגות בדף אינטרנט זה מגיעות ממשתמשים מאומתים ששהו במלון שהוזמן דרךHotels.com , או דרך אתרים של מותגים אחרים מקבוצת ExpediaHotels.com אינה טוענת לבעלות, קשר או אישור בנוגע לאף אחת מהתמונות שנשלחות על ידי משתמשי הקצה דרך האתרים שלנו.

Hotels.comאינה עורכת חוות דעת או חוות דעת של משתמשים שנשלחו ועד למידה המרבית המותרת בחוק, לא תהיה אחראית בשום אופן לחוות דעת או חוות דעת של משתמשים ולפרסום שלהן, לשימוש בהן או להפצה שלהן. בנוסף,Hotels.com אינה בודקת, תומכת או מאשרת את הדעות או ההערות המופיעות בחוות דעת או חוות דעת של משתמשים, שהן דעות אישיות של האנשים ששלחו אותן. כל החלטה המתקבלת על בסיס חוות דעת או הערות המופיעות בשירות מתקבלת על אחריותך.

מעת לעת עשויה Hotels.com להציע ללקוחות תמריצים לכתוב חוות דעת של משתמשים (כגון שובר הנחה, כניסה להגרלות פרסים וכו'). חשוב לנו שחוות הדעת של המשתמשים יהיו כנות ונטולות פניות; תמריצים אלה יהיו זמינים ללקוחות מבלי להתחשב באופי החיובי או השלילי של חוות הדעת.

Hotels.comשומרת לעצמה את הזכות, מכל סיבה ולפי שיקול דעתה הבלעדי, לסרב לפרסם או להסיר (ללא הודעה מראש) חוות דעת או חוות דעת של משתמשים. בין השאר, מדובר במצבים שבהם Hotels.com מקבלת תלונה מצד שלישי ו/או יש לה סיבה להאמין שהתרחשה הפרה של תנאים והתניות אלה.

קווים מנחים לשליחת תמונות

התמונות שאתה שולח חייבות לעמוד בתנאים הבאים:

·         קשורות לנושא – כל התמונות חייבות להיות רלוונטיות לנושאי לינה, מסעדות, מיקום או חוויות כלליות מהנסיעה.

·         ידידותיות לקהילה/משפחה –

Ø       אין לשלוח תמונות או חומרים שאינם חוקיים, מכילים תועבה, פורנוגרפיים, גסים, וולגריים, פוגעניים או מעליבים.

Ø       אין לשלוח תמונות או חומרים הפולשים לפרטיות של אדם או ישות או מפרים את זכותם האישית.

Ø       אין לשלוח תמונות או מידע בנוגע לילדים או לצד שלישי ללא הסכמתם (או הסכמת ההורים שלהם, במקרה של ילד מתחת לגיל 13).

Ø       לילדים מתחת לגיל 13 אסור לשלוח תמונות או חומרים אחרים.

·         מקור – מותר לשלוח רק תמונות משלך. אין לשלוח תמונות משום מקור אחר (אישי או מסחרי). אין לשלוח תמונות המפרות את זכויות היוצרים, הסימנים המסחריים או זכות קניין אחרת של צד שלישי.

·         לא מסחרי – אין לשלוח תמונות שמכילות סמלי לוגו, מיתוג, חומר קידום מכירות, או תוכן אחר שנועד למטרות מסחריות.

·         ללא קבצים מזיקים – אין לשלוח תמונות שמכילות וירוסים או קוד מזיק אחר, שנועד להסב נזק או עלול להסב נזק למחשבים ולמערכות של Hotels.com ו/או של אלה שמשתמשים בהם.

·         מאפייני קובץ: אסור שגודלה של תמונה בודדת יעלה על 5MBיש לשלוח תמונות בפורמט .jpg,‏ .bmp,‏ .gif או .png.

·         הודעה על חומר שמפר זכויות יוצרים

·         אם אתה מאמין בתום לב שחומר שאנו מארחים באתרנו מפר את זכויות היוצרים שלך, אתה (או הסוכן שלך) רשאי לשלוח לנו הודעה בכתב הכוללת את המידע הבא. אנא שים לב שאנו לא נטפל בתלונתך אם לא תמלא אותה כראוי או אם התלונה לא תהיה שלמה. מצגי שווא בהודעתך בנוגע להפרת זכויות על ידי תוכן או פעילות עשויים לחשוף אותך לחבות על נזק.

1. ·         זיהוי ברור של העבודה שאתה טוען כי זכויות היוצרים שלה הופרו.

2. ·         זיהוי ברור של החומר שאתה טוען כי הוא מפר את זכויות היוצרים באתר האינטרנט, כגון קישור לחומר המפר.

3. ·         הכתובת, כתובת הדואר האלקטרוני ומספר הטלפון שלך.

4. ·         הצהרה לפיה אתה "מאמין בתום לב כי החומר שלפי טענתך מפר זכויות יוצרים אינו מורשה על-ידי בעל זכויות היוצרים, הסוכן שלו או החוק."

5. ·         הצהרה לפיה "המידע בהודעה הוא מדויק, ובכפוף לעונש על שבועת שקר, הצד המתלונן מורשה לפעול בשם הבעלים של זכות בלעדית המופרת לכאורה".

6. ·         על ההודעה להיות חתומה על-ידי האדם המרשה לפעול בשם הבעלים של זכות בלעדית המופרת לכאורה

·         ניתן לשלוח אלינו הודעות לכתובת האימייל hotels-copyright@hotels.comבפקס למספר (+11) 425 679-7251Attn: IP/Trademark Legal Dept., DMCA Complaints או באמצעות פרטי הקשר שלהלן:

Hotels.com, L.P.

Attn: IP/Trademark Legal Dept., DMCA Complaints

c/o NRAI

16055 Space Center Blvd., Suite 235

Houston, TX 77062

הודעות נגדיות

·         אם חומר שפרסמת הוסר, תוכל להגיש הודעה נגדית באמצעות פקס או דואר רגיל שמפרט את הפריטים המצוינים להלן. אנו ממליצים לך לפנות תחילה לייעוץ משפטי. יש לכלול בהודעתך את הפרטים הבאים:

1. ·         זיהוי של התוכן הספציפי שהוסר או הושבת ושל המיקום שבו הופיע התוכן באתר האינטרנט. ספק את כתובת ה-URL אם הדבר אפשרי.

2. ·         השם, כתובת הדואר, מספר הטלפון וכתובת המייל שלך..

3. ·         הצהרה כי אתה מסכים לסמכות השיפוטית של בית המשפט המחוזי הפדרלי עבור מחוז השיפוט שבו הכתובת שלך נמצאת, או אם הכתובת שלך נמצאת מחוץ לארצות הברית, עבור כל מחוז שיפוט שבו Hotels.com L.P נמצאת, וכי תקבל כתב תביעה מהצד שדיווח על התוכן שלך, או מסוכנו של צד זה.

4. ·         כלול את ההצהרה הבאה: "I swear, under penalty of perjury, that I have a good faith belief that the content identified above was removed or disabled as a result of a mistake or misidentification" (אני נשבע, בכפוף לעונש על שבועת שקר, כי אני מאמין בתום לב שהתוכן שצוין לעיל הוסר או בוטל עקב טעות או זיהוי שגוי)

·         חתום על המסמך ושלח את ההודעה בכתב אל הכתובת הבאה:

Hotels.com, L.P.

Attn: IP/Trademark Legal Dept., DMCA Complaints

c/o NRAI

16055 Space Center Blvd., Suite 235

Houston, TX 77062

לחלופין, תוכל לשלוח את ההודעה בפקס אל:

(425) 679-7251, Attn: IP/Trademark Legal Dept., DMCA Complaints

לשאלות נוספות לגבי תהליך DMCA עבור Hotels.com , פנה אלינו במספר   (425) 679-3751.

ביטול חשבון

בהתאם לחוק Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") וחוק ישים אחר, Hotels.com אימצה מדיניות של ביטול, בנסיבות מתאימות ולפי שיקול דעתה הבלעדי של Hotels.comעבור מנויים ובעלי חשבונות שנקבע כי הם מפרים סדרתיים. Hotels.com רשאית גם, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להגביל את הגישה לאתר ו/או לבטל את החשבונות של כל משתמש המפר כל זכות קניין רוחני של אחרים, בין אם מדובר בהפרה סדרתית או לא. אם אתה סבור כי בעל חשבון או מנוי הוא מפר סדרתי, אנא מסור לנו בעת הגשת ההודעה די מידע על מנת שנוכל לוודא שבעל החשבון או המנוי הוא מפר סדרתי.

הודעה נגדית

Hotels.com אינה סובלנית כלפי טענות שקריות להפרת זכויות יוצרים. אם אתה סבור כי תוכן שפרסמת באתר שלנו הוסר בשוגג עקב טענה שקרית להפרת זכויות יוצרים, באפשרותך להגיש הודעה נגדית של DMCAכאשר נקבל הודעה נגדית שנוסחה כראוי, אנו נעביר אותה לבעל הזכויות שהגיש את התלונה. בארה"ב, חוק DMCA מאפשר לנו לשחזר את התוכן שלך אם בעל הזכויות אינו מגיש תביעה משפטית נגדך בתוך 10 ימי עסקים מרגע קבלת העותק של ההודעה הנגדית שלך.

כדי להגיש לנו הודעה נגדית, עליך לשלוח הודעה בכתב באמצעות הפקס או דואר רגיל המציינת את הפריטים הרשומים להלן. אנא שים לב שאתה תישא בחבות לנזקים (לרבות עלויות ושכר טרחה של עורכי דין) אם תיתן מצג שווא מהותי שתוכן אינו מפר את זכויות היוצרים של אחרים. אם אינך בטוח אם חומר מסוים מפר את זכויות היוצרים של אחרים, אנו ממליצים לך לפנות תחילה לייעוץ משפטי.

כדי לאפשר לנו לטפל במהירות בהודעה הנגדית, אנא שלח לנו את ההודעה בתבנית הבאה:

1. זהה את התוכן הספציפי שהוסר או בוטל בשוגג. ציין אם תוכן זה הופיע באתר של Hotels.com . אנא מסור את כתובת ה-URL אם הדבר אפשרי.

2. מסור את שמך, כתובת הדואר, מספר הטלפון וכתובת האימייל שלך, והצהרה כי אתה מסכים לסמכות השיפוטית של בית המשפט המחוזי הפדרלי עבור מחוז השיפוט שבו הכתובת שלך נמצאת, או אם הכתובת שלך נמצאת מחוץ לארצות הברית, עבור כל מחוז שיפוט שבו Hotels.com, L.P נמצאת, וכי תקבל כתב תביעה מהצד שדיווח על התוכן שלך, או מסוכנו של צד זה.

3. כלול את ההצהרה הבאה: "I swear, under penalty of perjury, that I have a good faith belief that the content identified above was removed or disabled as a result of a mistake or misidentification" (אני נשבע, בכפוף לעונש על שבועת שקר, כי אני מאמין בתום לב שהתוכן שצוין לעיל הוסר או בוטל עקב טעות או זיהוי שגוי).

4. חתום על המסמך.

5. שלח את ההודעה בכתב לכתובת הבאה:

Hotels.com, L.P.

Attn: IP/Trademark Legal Dept., DMCA Complaints

c/o NRAI

16055 Space Center Blvd., Suite 235

Houston, TX 77062

לחלופין, תוכל לשלוח את ההודעה בפקס אל: (001) 425 679-7251Attn: IP/Trademark Legal Dept.,DMCA Complaints

לשאלות נוספות לגבי תהליך DMCA עבורHotels.com , פנה אלינו במספר (001) 425 679-3753.

תנאי שימוש נוספים עבור אפליקציית הנייד של Hotels.com

סעיף זה מגדיר את התנאים וההתניות הנוספים (להלן "תנאי השימוש של היישום") המפקחים על השימוש שלך בטלפון הנייד, בטלפון החכם או בהתקן נייד אחר ביישום שלנו הנקרא

"Hotels.com Mobile" (להלן "יישום נייד"). על-ידי בחירה בלחצן "קבל" לגבי השימוש ביישום, אתה מסכים למגבלות של:

               1) התנאים וההתניות

               2) תנאי השימוש של היישום; וכן

               3) מדיניות הפרטיות שלנו;

ביחד הם מכונים להלן "המדיניות שלנו". אם אינך מסכים למגבלות של המדיניות שלנו, אינך רשאי להשתמש ביישום הנייד ועליך לבחור בלחצן "סרב" ולהסיר את היישום הנייד מההתקן שלך.

תוך התחשבות בהסכמתך למגבלות של המדיניות שלנו, אנו מעניקים לך רישיון שאינו בלעדי ובלתי ניתן להעברה להורדה, התקנה ושימוש ביישום הנייד, וגישה לתוכן ולמידע הזמינים ביישום הנייד (להלן "התוכן") (לרבות, ללא הגבלה, מחירים וזמינות של שירותי נסיעות) בהתאם לתנאי המדיניות שלנו.

כל התנאים וההתניות שנקבעו לעיל מפקחים על:

1) השימוש שלך באתר האינטרנט שלנו;

2) כל התוכן, השירותים, התכונות, התוכנה, השוברים ותכניות הפיצויים הזמינים לך באמצעות אתר האינטרנט שלנו;

3) מערכת היחסים המשפטית בינינו (כולל אך לא מוגבל לחבות שלנו כלפיך); וכן

4) הזכויות הזמינות עבורנו;

צריכים לחול בצורה שווה ובמלואם ולפקח על הבסיס שלפיו Hotels.com הופכת את היישום הנייד ואת התוכן לזמינים לשימושך. כל ההפניות ל"אתר האינטרנט" בתנאים ובהתניות לעיל כוללות גם הפניות ליישום הנייד ו/או לתוכן וצריכות לחול על השימוש על השימוש שלך ביישום הנייד ו/או בתוכן כפי שדורש ההקשר. כל ההפניות ל"הסכם" או ל"תנאים והתניות" צריכות לכלול גם הפניות לתנאי השימוש של היישום, כפי שדורש ההקשר.

יישום נייד זה מיועד לשימושך האישי והלא מסחרי

כתנאי לשימוש שלך ביישום הנייד ובתוכן, אתה מתחייב שלא תשתמש ביישום הנייד ובתוכן לכל מטרה שאינה חוקית או אסורה לפי המדיניות שלנו.

ההתקן שלך מוכרח להיות מחובר לאינטרנט כדי שהיישום הנייד יפעל כהלכה. אתה אחראי לביצוע כל הסידורים הדרושים עבור קישוריות האינטרנט של ההתקן, ואחראי לכל הסכומים שספק השירות עשוי לגבות ממך עבור שידור וקבלת נתונים ביישום הנייד (כולל אך לא מוגבל לחיובים עבור נדידת נתונים). שים לב, היישום הנייד יעביר באופן אוטומטי כמות נתונים קטנה כחלק מהפעולה הרגילה שלו, עיין בסעיף "מידע אודותיך ואודות השימוש שלך ביישום הנייד" להלן לקבלת מידע נוסף.

למעט כפי שמוגדר במפורש בתנאים והתניות אלה, או כפי שמתיר חוק מקומי כלשהו, אתה מתחייב:

1)    לא להעתיק את היישום הנייד או את התוכן, למעט במקרים שבהם העתקה כזאת היא חלק בלתי נפרד מהשימוש הרגיל ביישום הנייד;

2)    לא להשכיר, להחכיר, להעביר רישיון, להשאיל, לתרגם, למזג, להתאים או לשנות את היישום הנייד או את התוכן;

3)   לא לבצע שינויים בחלק מהיישום הנייד או התוכן או בכולו, לא לשלב את היישום הנייד או התוכן, או חלק כלשהו מהם בתכניות אחרות;

4)     לא לפרק, לבצע הידור לאחור, לבצע הנדסה לאחור או ליצור עבודות נגזרות המבוססות על היישום הנייד או התוכן, או על חלקים מהם, ולא לנסות לבצע פעולות כאלה, למעט במידה המותרת על-פי החוק; וכן

5)     לא לספק או להפוך את היישום הנייד או התוכן לזמינים במלואם או בחלקם (כולל אך לא מוגבל לרישומי התכניות, רישומי אובייקטים ותכניות מקור, קוד אובייקט וקוד מקור), בכל צורה שהיא לצד שלישי כלשהו.

 

שמירת זכויות

אתה מאשר שכל זכויות הקניין הרוחני, השם והאינטרסים ביישום הנייד ובתוכן שייכים ל-Hotels.com או לספקים שלנו. זכויות אלה מוגנות במסגרת החוקים והחוזים בכל רחבי העולם. כל הזכויות הללו שמורות.

אתה מאשר שאין לך זכויות ביישום הנייד או בתוכן, מלבד זכותך המוגבלת להשתמש בהם בהתאם למדיניות שלנו.

אתה מאשר שהיישום הנייד וכל תיעוד מצורף ו/או מידע טכני כפופים לחוקים ולתקנות בארה"ב החלים על בקרת ייצוא. אתה מסכים לא לייצא או לייצא מחדש את היישום הנייד, ישירות או בעקיפין, לכל מדינה שכפופה למגבלות הייצוא של ארה"ב.

מידע אודותיך ואודות השימוש ביישום הנייד

אנו מעבדים מידע אודותיך בהתאם למדיניות הפרטיות שלנו. על-ידי שימוש ביישום הנייד, אתה מסכים לעיבוד, ולכן הקפד לקרוא את מדיניות הפרטיות שלנו.

כפי שמתואר בהמשך מדיניות הפרטיות שלנו, היישום הנייד יאסוף באופן אוטומטי מידע אודות:

1)   אופן השימוש שלך ביישום הנייד;

2)   התוכן שאתה ניגש אליו;

3)   שגיאות או בעיות טכניות שהיישום עשוי להיתקל בהן במהלך השימוש בו.

על-ידי שימוש ביישום הנייד, אתה מאשר ומסכים לאיסוף האוטומטי של מידע זה.

כשאתה משתמש בתכונה 'מצא מלונות לידך' של היישום הנייד, אנחנו משתמשים בנתוני מיקום גיאוגרפי זמינים מההתקן שלך באמצעות GPS או נתוני רשת סלולרית כדי למצוא מלונות בסביבתך. למרות שמידע זה נאסף בעילום שם, מידע זה עשוי לגלות לנו את מיקומך המדויק או המשוער עבור היישום הנייד. אנו משתמשים במידע זה רק כדי לאתר מלונות, כפי שמתואר בהמשך מדיניות הפרטיות שלנו. איננו אוספים נתוני מיקום דרך היישום הנייד, אלא אם כן אתה מפעיל את התכונה 'מצא מלונות לידך' מתוך היישום הנייד. על-ידי שימוש בתכונה 'מצא מלונות לידך', אתה מאשר ומסכים לכך ש-Hotels.com תשתמש בנתוני המיקום המוזכרים לעיל כדי לספק תוכן ושירותים המתאימים למיקומך דרך היישום הנייד. ניתן לבטל בכל עת את שיתוף המידע דרך היישום הנייד בתפריט ההגדרות.

סיום

Hotels.com רשאית לסיים תנאי שימוש אלה באופן מידי באמצעות הודעה בכתב אם:

1) אתה מבצע הפרה מהותית או ממושכת של תנאי שימוש אלה; או

2) Hotels.comעל-פי שיקול דעתה הבלעדי, מחליטה להפסיק את השימוש ביישום הנייד במלואו או בחלקו.

לאחר הסיום, מכל סיבה שהיא:

1) כל הזכויות שהוענקו לך עבור היישום הנייד או התוכן במסגרת תנאי שימוש אלה יופסקו;

2) עליך להפסיק את השימוש ביישום הנייד ובתוכן; וכן

3) עליך למחוק או להסיר את היישום הנייד מההתקן שלך.

תנאי שימוש אלה מחייבים אותך ואותנו; ואת היורשים והממונים על-ידינו. אינך רשאי להעביר, להקצות, לחייב או להעניק בכל צורה אחרת את תנאי השימוש, או כל אחת מהזכויות או המחויבויות שלך הנובעות מתנאי שימוש אלה, ללא הסכמה מראש בכתב מצדנו. אנו רשאים להעביר, להקצות, לחייב, להעניק חוזה משנה או להעניק בכל צורה אחרת את תנאי השימוש, או כל אחת מהזכויות או המחויבויות שלנו הנובעות מתנאי שימוש אלה, בכל עת במהלך תקופת תנאי השימוש.

אם במהלך תקופת תנאי השימוש, אנו לא מצליחים להתעקש על מילוי המחויבויות שלך שהוגדרו במסגרת תנאי השימוש, או אם אנו לא מצליחים לממש את הזכויות או התרופות שאליהן אנו מחויבים במסגרת תנאי שימוש אלה, זה אינו מהווה ויתור על זכויות או תרופות אלה, ואינך פטור ממילוי המחויבויות שלך. ויתור מצדנו על ברירת מחדל כלשהי אינו מהווה ויתור על כל ברירת מחדל עוקבת. ויתור מצדנו על כל אחד מתנאי שימוש אלה ייכנס לתוקפו רק לאחר שיצוין במפורש כוויתור ויימסר לך בכתב.

 

התקנים של Apple

אם אתה משתמש ביישום הנייד בהתקן של Apple (לדוגמה iPhone, iPodאו iPadבנוסף לתנאי השימוש לעיל, אתה מסכים גם לתנאים הבאים:

1) אתה מאשר שתנאי השימוש הם בינינו לבינך בלבד, ולא בינך לבין Apple Inc.

מ-One Infinite Loop, Cupertino, California 95014, U.S.A. (להלן"Apple");

2) הרישיון המוענק לך לשימוש ביישום הנייד מוגבל לרישיון שאינו ניתן להעברה, לשימוש ביישום הנייד במוצר מערכת הפעלה ניידת של Apple‏ (iOS שנמצא בבעלותך או בשליטתך);

3) אתה מאשר של-Apple אין כל מחויבות לספק שירותי תחזוקה ותמיכה ביחס ליישום הנייד;

4) במקרה שבו היישום הנייד אינו פועל בהתאם לאחריות החלה, אתה רשאי להודיע ל-Appleו-Apple תפצה אותך במחיר הרכישה (אם קיים) עבור היישום הנייד, ובמידה המרבית המותרת לפי החוק החל, ל-Apple לא תהיה כל מחויבות ביחס ליישום הנייד;

5) אתה מאשר שאנו, ולא Appleאחראים לטיפול בכל תביעה שלך או של צד שלישי כלשהו הקשורה ליישום הנייד;

6) אתה מאשר שבמקרה של כל טענה של צד שלישי שהיישום הנייד, או הבעלות והשימוש שלך ביישום מפרים את זכויות הקניין הרוחני של הצד השלישיApple לא תהיה אחראית לחקירה, להגנה, להסדר ולסילוק החוב של כל תביעת הפרת קניין רוחני כזאת.

7) אתה מייצג ומתחייב שאינך נמצא במדינה הכפופה לחרם של ממשלת ארה"ב או שנבחרה על-ידי ממשלת ארה"ב כמדינה "התומכת בטרוריסטים", ושאינך מופיע באף רשימה של ממשלת ארה"ב של צד שלישי אסור או מוגבל; וכן

8) אתה מאשר ומסכים כיApple וחברות הבת של Apple הן מוטבי צד שלישי של תנאי השימוש; ושלאחר הסכמתך לתנאי השימוש, ל-Apple תהיה הזכות (והיא תיחשב כמי שקיבלה את הזכות) לאכוף את תנאי

השימוש עליך כמוטבת צד שלישי כזאת.

 

תנאי מפה

השימוש שלכם במיפוי שזמין באתר זה כפוף לתנאי השימוש של Microsoft ולהצהרת הפרטיות של Microsoft וכן לתנאי השימוש של Google ולהצהרת הפרטיות של Google. ‏Microsoft ו-Google שומרות לעצמן את הזכות לשנות את תנאי השימוש ואת הצהרות הפרטיות שלהן בכל עת, לפי שיקול דעתן הבלעדי. לחצו כאן לקבלת מידע נוסף: 


https://privacy.microsoft.com/en-US/
http://www.microsoft.com/maps/assets/docs/terms.aspx
http://www.google.com/privacy/privacy-policy.html
http://www.google.com/enterprise/earthmaps/legal/us/maps_AUP.html
https://www.google.com/help/legalnotices_maps/
http://maps.google.com/help/terms_maps.html

זכויות היוצרים של הנתונים הגיאוגרפיים של OpenStreetMap הנמצאים בשימוש במיפוי שייכות לתורמים ל-OpenStreetMap, והנתונים זמינים במסגרת Open Database License ‏(ODbL) 

עודכן בתאריך 6 בדצמבר 2021

‎‎‎©2020 Hotels.com, L.Pכל הזכויות שמורות.

 

תנאי השימוש באתר Hotels.com מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

 

 

בחרו אחת מהאפשרויות הבאות כדי לגלות מחירים סודיים ולשלם פחות על נכסים נבחרים.